Normativa


Projectes normatius en consulta pública

Projectes normatius en informació pública

D'acord amb la resolució publicada en el DOGV (núm. 8320 / 19.06.2018), el termini per a presentar les aportacions acaba el 31 de juliol de 2018. Les al·legacions, suggeriments i observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se, per  escrit, a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i presentar-se pels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Podran, així mateix, enviar les al·legacions, per correu electrònic, a l'adreça telecomunicacions@gva.es.

Instruccions DGTIC

2017

2016

2013

2012

2011

2010

2009

Administració electrònica

Atenció a l'usuari de las TIC i al seu lloc de treball

Seguretat de la informació